Thursday, July 27, 2006

2001 Alphabet Revision & Spelling Guide TABLE OF CONTENTS/NILALAMAN

[NOTE: The following is a copy of the book, 2001 Revisyon ng Alfabeto at Patnubay sa Ispeling ng Wikang Filipino, issued by the Komisyon sa Wikang Filipino. It is re-published here in its entirety (a) for the information of those interested, and (b) to elicit comments, the enlightened and constructive variety I hope.

The contents were rearranged such that the English version (second chapter in the original publication) of the 2001 Revisyon comes ahead of the Filipino version (first chapter)--solely for the benefit of non-native-Filipino 'Net users. -- JP]
---
NILALAMAN

5 Comments:

Anonymous Ferdz said...

This is a very educational site. Didn't know there was an Filipino Alphabet Revision in 2001.

Thanks for dropping by my site!

Wednesday, August 23, 2006 5:38:00 AM  
Blogger Joe Padre said...

Didn't know about it either because I couldn't find the text on the Internet. Had to ask a friend to buy the book directly from the Komisyon sa Wikang Filipino.

Thanks, ferdz. And thanks, too, for the nice write-up about the "sea, sand, steel and sky" in Bangui in your beautiful blog.

Wednesday, August 23, 2006 8:36:00 AM  
Anonymous Anonymous said...

Agri ako sayo Joe. Pano nila ipropromowt ang rivizyon na iyan ni wala man lang kopya kahit sa websayt nila (na matagal nang oflayn)? Salamat sa paglagay nito sa internet!

www.filipinayzd.i.ph
(Kasalukuyang oflayn dahil umabot sa bandwidth limit)

Wednesday, August 23, 2006 1:49:00 PM  
Blogger Joe Padre said...

Filipinayzd: Palagay natin na hindi sinadya ang KWF ang hindi pagkalimbag ng "2001 Revisyon at Patnubay sa Ispeling ng Wikang Filipino", maski sa website nila. Kaya nga lang eh ang efecto'y parang ayaw nilang malaman ng madla kung ano ang nilalaman ng revisyong ito--kung anu-ano ang mga patnubay at tuntuning kaugnay sa pagpapayaman ng wikang pambansa.

Hindi ako makapaniwala sa pag-iwas ng KWF sa "public opinion" sa pagpaplano sa wikang pambansa, pero ito ang katuwiran nila (mula sa pahina 22 ng 2001 Revisyon): "Mula sa mga aral na matututunan sa mga karanasan ng ibang bansang may napagtagumpayan na sa pagpaplanong pangwika, ang proseso ay dapat na isang kolaboratibong pagpupunyagi ng mga iskolar, linggwistika at praktisyoner sa pag-aaral at paggamit ng wika."

Ano ang akala nila sa ating mga madlang people, chopped liver?

Wednesday, August 23, 2006 2:47:00 PM  
Anonymous Anonymous said...

Ang rivizyon kaya ay bibliya nung panahon ng mga Kastila. Para lamang sa mga pari at hindi pwedeng basahin ng mga ordinaryong tao.

Meron akong personal na kopya ng rivizyon, pinafowtowkopi ko yung 2001 Revisyon kovertokover.

www.filipinayzd.i.ph

Wednesday, September 13, 2006 1:27:00 PM  

Post a Comment

<< Home