Tuesday, October 02, 2007

Draft of New Filipino Orthography--For Comment

Following is the announcement by the Komisyon sa Wikang Filipino inviting comments on a draft for the proposed Filipino Orthography:
Ang Ortograpiya ng Wikang Pambansa na binuo ng Komisyon sa Wikang Filipino sa pamamagitan ng serye ng mga konsultasyon sa mga guro, dalubhasa sa wika, superbisor sa Filipino at sa mga nasa larangang ito sa buong bansa noong 2006-07. Bukas ang KWF sa komentaryo, katanungan, pusisyon at mungkahi tungkol sa patnubay na ito. Maaaring ipadala ito sa rnolasco_upmin@yahoo.com at/o ortograpiyang_filipino@yahoo.com. Sisikapin ng KWF na ilabas ang pinal na bersyon ng patnubay bago matapos ang 2007.ORTOPDF.pdf
Click on ANG ORTOGRAPIYA NG WIKANG PAMBANSA for the complete draft for the proposed orthography.

5 Comments:

Blogger adam brown said...

hello, i emailed you but got an error. anyway here's the reg cleaner i uses, this shit is good, don't stay without protection!

Sunday, December 23, 2007 5:15:00 PM  
Blogger adam brown said...

hello, i emailed you but got an error. anyway here's the reg cleaner i uses, this shit is good, don't stay without protection!

Sunday, December 23, 2007 5:15:00 PM  
Blogger barb michelen said...

Hello I just entered before I have to leave to the airport, it's been very nice to meet you, if you want here is the site I told you about where I type some stuff and make good money (I work from home): here it is

Friday, December 28, 2007 1:00:00 PM  
Blogger barb michelen said...

This comment has been removed by a blog administrator.

Wednesday, January 02, 2008 2:30:00 AM  
Anonymous Lexine said...

You write very well.

Tuesday, November 11, 2008 6:44:00 PM  

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home